New & refurbished
100% circulair
Snel leverbaar
New & refurbished
Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Pacha Panels b.v. gevestigd en kantoorhoudende te Zaandam.

KvK: 81946783

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen/prijsopgaven, en alle met ons tot stand te brengen overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen.
1.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks schriftelijk wordt overeengekomen.
1.3 Algemene voorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.
1.4 Ingeval van wederverkoop is de afnemer verplicht deze algemene voorwaarden overeen te komen met diens afnemer en worden deze voorwaarden geacht mede ten behoeve van ons bedongen te zijn.

Artikel 2: Aanbiedingen, bevestigingen en prijzen
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Zij zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvrage verstrekte gegevens. Wij zijn gerechtigd om een aanbod binnen twee dagen na aanvaarding te herroepen, waardoor de overeenkomst geacht wordt niet tot stand te zijn gekomen respectievelijk te zijn ontbonden.
2.2 Door ons getoonde monsters en modellen van zaken en afbeeldingen en beschrijvingen van zaken in de door ons verzonden bescheiden zijn niet bindend ten aanzien van de constructie en de uitvoering van de te leveren zaken.
2.3 Door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, modellen, monsters, stalen en prijslijsten blijven te allen tijde onze eigendom en dienen op eerste verzoek aan ons te worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de houder de door ons te bepalen waarde is verschuldigd. Bij reproductie van afbeeldingen, tekeningen en modellen, monsters, stalen en prijslijsten is steeds onze schriftelijke toestemming vereist.
2.4 Tenzij anders overeengekomen gelden de door ons opgegeven prijzen voor levering af magazijn en zijn exclusief omzetbelasting en exclusief emballage. Voorts zijn de door ons opgegeven prijzen, tenzij anders overeengekomen, exclusief de kosten van montage en inwerkingstelling.
2.5 Emballage wordt, indien noodzakelijk, tegen kostprijs berekend en deze wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat te onzer beoordeling.
2.6 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, fabrieksprijzen, koersen van buitenlands valuta's, etc.) een verhoging ondergaan, zijn wij gerechtigd deze verhoging aan de afnemer in rekening te brengen na verloop van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Indien wij de overeengekomen prijs voordien wensen te verhogen, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. De afnemer dient zich op dit recht tot ontbinding schriftelijk te beroepen binnen 14 dagen nadat wij kenbaar hebben gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.
2.7 Afnemers zijn aan onze schriftelijke bevestigingen gebonden, indien door hen niet binnen 8 werkdagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van zodanige bevestiging schriftelijk is ontkend.

Artikel 3: Levering, risico en montage- en reparatietijden
3.1 De verkochte zaak is vanaf het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst voor rekening en risico van de afnemer.
3.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vinden alle leveringen plaats af magazijn. Transport van de zaken geschiedt – ook indien franco levering overeengekomen mocht zijn – geheel voor rekening en risico van de afnemer.
3.3 Opgegeven levertijden en montage-/installatie- /reparatieduur worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij vertraging in de levering, montage, installatie en/of reparatie dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet ons een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan onze verplichtingen te voldoen.
3.4 De afnemer is verantwoordelijk voor door hem opgegeven maten en hoeveelheden. Met betrekking tot door de afnemer opgegeven maten ter zake van te leveren houtproducten, gelden afwijkingstoleranties tenzij dergelijke toleranties vooraf schriftelijk zijn uitgesloten.
3.5 Indien de afnemer weigert de hem aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (onder meer vracht- en opslagkosten) voor rekening van de afnemer.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
4.1 Opdrachtgever is te allen tijden gerechtigd van afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, moet betaling geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, zonder dat enig beroep op verrekening of korting kan worden toegestaan, tenzij op de factuur anders staat vermeld. Wij zijn gerechtigd om, in afwijking van het in dit artikellid bepaalde, van de afnemer gehele of gedeeltelijke betaling vooraf te verlangen.
4.3 Indien de afnemer niet binnen 30 dagen na factuurdatum, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, zijn wij gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1% per maand, of de wettelijke rente als deze hoger is (waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand), ingaande 30 dagen na factuurdatum of de overeengekomen betalingsdatum. Indien de afnemer in gebreke blijft met (tijdige) betaling, zijn wij bovendien gerechtigd onze vordering te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het bedrag der vordering met een minimum van € 100,-
4.4 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met ons gesloten overeenkomstmocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, wordt de afnemer geacht van rechtswege in gebreke te zijn en hebben wij te onzer keuze het recht, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, onverminderd ons recht om betaling te vorderen ter zake van de wel geleverde zaken en/of ter zake van de wel door ons uitgevoerde werkzaamheden, en onverminderd ons recht om in verband met de opschorting of ontbinding van de afnemer vergoeding te vorderen van schade, kosten en rente. In de hier genoemde gevallen is elke vordering welke wij op de afnemer hebben dadelijk en ineens opeisbaar.
4.5 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de afnemer de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en het geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van de reeds door ons uitgevoerde werkzaamheden en onverminderd het recht op vergoeding van schade, kosten en rente.

Artikel 5: Ontbinding
5.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richt, zal de afnemer te allen tijde ons eerst schriftelijk in gebreke stellen en ons een redelijke termijn gunnen om alsnog onze verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
5.2 De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
5.3 Indien wij instemmen met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim aan onze zijde, hebben wij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op betaling van de reeds door ons verrichte prestaties.

Artikel 6: Annulering
6.1 Annulering door de afnemer van de door hem geplaatste opdracht(en)– daaronder begrepen leveranties op grond van afroepcontracten, termijnorders, jaarcontracten et cetera – kan alleen plaatsvinden met onze toestemming. Indien wij akkoord gaan met de annulering, is de afnemer aan ons een schadevergoeding verschuldigd van ten minste 30% van hetgeen de afnemer bij uitvoering van de opdracht aan ons had moeten betalen. Wordt annulering geweigerd, dan geldt voor de afnemer een afnameverplichting.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
7.1 De afnemer wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of nog te leveren zaken. Wij blijven eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de afnemer onze vorderingen ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Wij blijven tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang de afnemer vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen uit zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
7.2 In geval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken jegens ons niet nakomt zijn wij gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. De afnemer machtigt ons bij deze de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
7.3 De afnemer is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde zaken een pandrecht of ander zekerheidsrecht te vestigen
7.4 Wij verschaffen aan de afnemer op het moment dat de afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van ons ten behoeve van andere aanspraken die wij op de afnemer hebben. De afnemer zal op eerste verzoek van ons zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 Wij zijn slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de afnemer, welke schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van onze schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn.
8.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade) door welke oorzaak dan ook ontstaan.
8.3 In geval niettegenstaande de in art. 8.2 vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting enige aansprakelijkheid ter zake van indirecte of gevolgschade op ons mocht rusten, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het netto factuurbedrag van die door ons geleverde zaken c.q. die door ons verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan wij schadeplichtig zijn.
8.4 Adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren producten alsmede aanwijzingen tot het gebruikdaarvan worden door ons naar beste weten verstrekt. Wij aanvaarden voor de juistheid van deze adviezen, gegevens en gebruiksaanwijzingen geen aansprakelijkheid. De gebruiksaanwijzingen dienen als richtlijnen en dienen onder de heersende omstandigheden door eigen proeven van de afnemer te worden bevestigd en getest. De instructies en aanwijzingen op merkbladen dienen door de afnemer te allen tijde strikt te worden nageleefd, onverminderd het hiervoor bepaalde ten aanzien van de verplichting van de afnemer tot het verrichten van eigen proeven. In verband met de brandbaarheid van vele door ons geleverde zaken dient de afnemer onder zijn verantwoordelijkheid steeds passende maatregelen te nemen. Afnemer dient er voor zorg te dragen, dat zijn medewerkers zodanig geschoold en opgeleid zijn, dat zij in staat zijn de door ons geleverde producten op deugdelijke wijze te gebruiken en te verwerken.
8.5 Indien op monster is geleverd geeft een geringe afwijking van het geleverde ten opzichte van de verstrekte monsters de afnemer geen recht op schadevergoeding.
8.6 Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of grove schuld, zijn wij niet aansprakelijk.
8.7 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het treffen van afdoende beschermende maatregelen bij gebruik of verwerking van milieu en/of gezondheid gevaarlijke stoffen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens het ontbreken van het nemen van dergelijke maatregelen.
8.8 De afnemer zal ons ter zake van (gebruik of verwerking van) door ons geleverde producten of adviezen te allen tijde vrijwaren van aanspraken van medewerkers en/of derden, van welke aard ook.
8.9 Wij zijn nimmer aansprakelijk ter zake van de door afnemer aan ons in verband met de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. Afnemer verplicht zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering te sluiten.

Artikel 9: Garantie
9.1 Op geleverde gebruikte zaken wordt door ons geen garantie verstrekt, tenzij dit tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
9.2 Voor geleverde zaken met fabrieks- en/of importeursgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek en/of importeur gestelde garantiebepalingen, zulks met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel bepaalde. In alle andere gevallen wordt door ons geen garantie verstrekt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Op door ons geleverde monsters, die te allen tijde uitsluitend geleverd worden voor het verrichten van proeven, wordt nimmer garantie verstrekt. Voorts wordt geen garantie vertrekt ingeval door ons geleverde producten gebruikt of toegepast worden in combinatie met andere, al dan niet door ons geleverde producten, tenzij de mogelijkheid van een dergelijk gebruik of toepassing in combinatie met andere producten door ons schriftelijk is medegedeeld.
9.3 Onze aansprakelijkheid onder de garantie beperkt zich tot gehele of gedeeltelijke gratis her-levering indien de geleverde zaken materiaal- of fabricagefouten vertonen. Verdere garanties zijn uitgesloten doordat de verwerking van de geleverde zaken veelal buiten onze invloed ligt. De met de garantie gemoeide reisuren alsmede de met de garantie verband houdende reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de afnemer.
9.4 Toezeggingen van de fabrikant en/of importeur buiten de door hen gestelde garantiebepalingen binden ons op geen enkele wijze en kunnen ons derhalve nimmer worden tegengeworpen.
9.5 De garantie is niet van toepassing bij gebreken welke ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud, bij onjuiste opslag, bij ongelukken of onheil zoals brand- of waterschade, of indien zaken door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.
9.6 De garantie geldt slechts indien de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
9.7 Kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door ons in rekening worden gebracht.

Artikel 10: Reclames
10.1 Zodra de zaken door de afnemer ontvangen zijn, dient de afnemer vast te stellen of de zaken in elk opzicht in orde zijn en of zij in overeenstemming zijn met de gedane bestelling.
10.2 Eventuele reclames, zowel ten aanzien van door ons geleverde zaken en de hoeveelheid der afgeleverde zaken, als ten aanzien van door ons uitgevoerde werkzaamheden, als ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen bekwame tijd na ontvangst van de zaken, respectievelijk na het verrichten van de werkzaamheden, respectievelijk na ontvangst van de facturen schriftelijk bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Op afnemer rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zal zijn als die welke door ons zijn geleverd.
10.3 Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen veertien dagen na levering van een zaak of na uitvoering van de werkzaamheden of na ontvangst van de facturen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld, dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend
10.4 Reclames, waaronder begrepen reclames ten aanzien van de garantieverplichtingen, geven de afnemer nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen jegens ons op te schorten.
10.5 Door ons geleverde zaken welke verwerkt zijn worden geacht te zijn goedgekeurd.
10.6 De afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of ons niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
10.7 Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer afnemer tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl afnemer het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren of eigenschappen.
10.8 De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door afnemer met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het Verfinstituut TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij.

Artikel 11: Overmacht
11.1 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van ons ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering door onze eigen leveranciers, stakingen, uitsluitingen, verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging bij transport, etc.
11.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht aan onze zijde, zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn. Gedurende de opschorting zijn wij bevoegd en aan het einde daarvan zijn wij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12: Niet uitvoerbaarheid van de overeenkomst
12.1 Indien aan ons op basis van een tekening, monster, model of anderszins een opdracht is verstrekt en deze opdracht door ons is aanvaard, zijn wij, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn, gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien blijkt dat uitvoering van de opdracht niet conform de oorspronkelijk bedoelde methode realiseerbaar is, dan wel dat de zaak niet conform de oorspronkelijk bedoelde productiemethode is te vervaardigen, tenzij de afnemer bereid is de noodzakelijke meerkosten voor zijn rekening te nemen.

Artikel 13: Toepasselijk recht en forumkeuze
13.1 Op de met ons gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten, dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, dan wel die ontstaan naar aanleiding van door ons gedane aanbiedingen en door ons verstrekte adviezen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij wij een andere rechter mochten wensen.

Als eerste op de hoogte over de ontwikkelingen bij Pacha Panels?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.